OBJEM
(Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

    
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti (naravoslovne, računalniške itd.) in je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov ter uspešno sodelovanje v družbi. Skrb za stalno razvijanje bralne pismenosti izhaja tudi iz priporočil Evropske unije, Vlada Republike Slovenije pa je s strateškim dokumentom Nacionalna strategija razvoja bralne pismenosti določila prednostne naloge in vzgojno izobraževalne cilje na področju pismenosti prebivalcev Slovenije. Pomembno je, da učitelji do dosežkov učencev gojijo visoka pričakovanja, saj se je izkazalo (Pedagoški inštitut 2011), da le-to vpliva na  pomembno višje rezultate učencev.

Načrtovane aktivnosti v šolskem letu 2020/21:

Prizadevanja za dvig bralne pismenosti so postala stalnica šole. Šola je že od leta 2016 vključena v projekt Objem, ki ga izvaja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s strateškimi partnerji.  Projekt Objem vključuje Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacijo in Modele. V okviru projekta sodelujemo kot implementacijska šola, kar pomeni, da skušamo v praksi izvesti didaktične pristope, ki jih pripravijo razvojne šole in seveda pripravimo tudi svoje lastne primere.

Kot prednostno področje smo izbrali področje bralne pismenosti in razvoja slovenščine, pripravljen je akcijski načrt, ki mu skušamo slediti. Pri učencih skušamo po celotni vertikali in pri vseh predmetih razvijati 9 gradnikov bralne pismenosti.

V preteklem šolskem letu je bila pripravljena analiza uspešnosti učencev pri preverjanju posameznega gradnika bralne pismenosti na NPZ in v prihodnje bodo prizadevanja povezana z odpravljanjem težav in krepitvijo področij, kjer so bile zaznana odstopanja in ohranjanjem uspešnosti pri gradnikih, pri katerih so učenci že izkazovali ustrezno znanje.

V šolskem letu se bo vodja udeležila srečanj vodij implementacijskih šol, pomembne informacije prenesla članom projektnega tima. Člani se bodo udeležili strokovnih srečanj, ki bodo zanje predvidena v skladu s svojim interesnim področjem.

V skladu z navodili vodje projekta Objem se bo izvedlo sodelovanje z obema razvojnima šolama, ki sta bili dodeljeni naši skupini.

Tudi v prihodnje se bodo izvajale kolegialne hospitacije, ki bodo namenjene krepitvi vključevanja gradnikov BP v pouk, hkrati pa bodo te dejavnosti povezane z vključevanjem elementov formativnega spremljanja in medpredmetnega povezovanja.  Vsi člani tima bodo beležili izvedbo vsebin, pri katerih bodo v pouk vključevali gradnike BP (vsaj 16 ur), izvedli pa bodo tudi pouk s pomočjo didaktičnega pripomočka, ki ga pripravi razvojna šola, in o tem zapisali povratno informacijo. Lahko pa bodo pripravili tudi lasten inovativni didaktični pristop in ga objavili. V preteklem letu je bil načrtovan pomladni dan poezije, ki bi vključeval različne dejavnosti dela s književnimi besedili na zabaven, ustvarjalen način, ki pa se zaradi izobraževanja na daljavo žal ni izvedel. Načrtujemo izvedbo v tem šolskem letu.

 

(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov 1)